• Home
  Algemene voorwaarden nagelstudio Gorinchem
 • Nagelstudio Kat’s Nails

  1. Algemene voorwaarden nagelstudio Gorinchem
  Algemene voorwaarden
  nagelstudio Gorinchem. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de nagelstudio en een cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  2. Inspanningen nagelstudio algemene voorwaarden nagelstudio gorinchem
  De nagelstudio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelstudio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

  3. Afspraken algemene voorwaarden nagelstudio gorinchem
  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk per telefoon 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de nagelstudio melden (dit geldt ook voor sms en app berichten!!!). Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal de nagelstudio €25 voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

  De nagelstudio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio.

  De nagelstudio is NIET verantwoordelijk voor het verkeerd noteren van de afspraak in de agenda of mobiel door de klant. De agenda van de nagelstudio is leidend hierin.

  Bij een no show/niet verschijnen op de gemaakte afspraak zonder annulering of mededeling, zal er 100% voor de niet nagekomen behandeling, mondeling dan wel telefonisch of per mail/Whats App overeengekomen, in rekening worden gebracht.(als er een nieuwe set is afgesproken en ingeplanned is dan wordt dit automatisch berekend incl. een gel lak)
  Voor afspraken die geannuleerd worden zonder geldige reden of het vergeten van de afspraak, geldt het volgende:
  Binnen 48 uur annuleren wordt er 50% in rekening gebracht
  Binnen 24 uur annuleren wordt er 100% in rekening gebracht

  Voor het NAGELBIJTARRANGEMENT geldt:
  Bij niet op komen dagen op de gemaakte afspraak zonder annulering of mededeling, zal de afspraak van die dag komen te vervallen en niet verplaatst worden.
  Wanneer u reeds in het nagelbijtarrangement zit en onverhoopt uw afspraak of afspraken moet annuleren, ontvangt u een tegoedbon voor het resterende bedrag.
  Geldteruggave is helaas niet mogelijk.

  4. Betaling
  De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De nagelstudio vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

  5. Persoonsgegevens & privacy
  De cliënt voorziet de nagelstudio vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De nagelstudio neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

  6. Geheimhouding
  De nagelstudio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

  7. Aansprakelijkheid

  De nagelstudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De nagelstudio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

  8. Garantie
  De nagelstudio geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt

  indien:

  • De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
  • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën of andere oplosmiddelen heeft gewerkt.
  • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
  • De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
  • De client medicijnen gebruikt.

  10. Beschadiging & diefstal
  De nagelstudio heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelstudio meldt diefstal altijd bij de politie.

  11. Klachten
  Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan de eigenaar van de nagelstudio en de behandelende stylist. Indien een klacht gegrond is, zal de nagelstudio de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. algemene voorwaarden nagelstudio gorinchem

  12. Nail art
  Indien de nagelstudio een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij de nagelstudio. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de nagelstudio. De nagelstudio mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

  13. Behoorlijk gedrag
  De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagelstudio het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

  14. Recht
  Op elke overeenkomst tussen de nagelstudio en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

  Huisregels

  • In verband met de hygiëne mag er niet gerookt of gegeten worden in de studio;
  • In verband met de hygiëne en de beperkte ruimte in de studio is het meebrengen van kinderen of huisdieren niet toegestaan;
  • Kunstnagels worden alleen gezet bij personen van 18 jaar of ouder (alleen na overleg met de styliste vanaf 16 jaar)

  algemene voorwaarden nagelstudio gorinchem

  Einde Algemene voorwaarden nagelstudio Gorinchem

Call Now Button